Spelvoorwaarden Monopoly Compensatiefonds 

 

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd 

1.1   De wedstrijd Monopoly Compensatiefonds (hierna: “wedstrijd”) wordt georganiseerd door Hasbro B.V., met statutaire zetel te Amsterdam, De Entrée 240, 1101 EE Amsterdam, Nederland (hierna: “organisator”).

 

Artikel 2 - Spelvoorwaarden

2.1   Deze spelvoorwaarden Monopoly Compensatiefonds (hierna: “spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. 

 

Artikel 3 – Duur van de wedstrijd 

3.1   De wedstrijd loopt van 16 november 2020 tot en met 30 november 2020 (23u59). Inzendingen die buiten deze periode worden ingezonden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  

 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1   In totaal stelt de organisator 10 eerste prijzen ter beschikking: 10 bordspellen van Monopoly Slechte Verliezers en 10 Intertoys kadokaarten t.w.v. €20 (te besteden op www.intertoys.nl en in de winkel). 

4.2   Elke deelnemer die een geldige inzending instuurt ontvangt een kortingscode van 20% op het spel Monopoly Slechte Verliezers te besteden op www.intertoys.nl tot en met 6 December 2020.  

4.3   De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs is niet inwisselbaar voor andere producten of diensten en kan niet in geld worden omgezet.

 

Artikel 5 – Wijze van deelname

5.1   Deelname aan de wedstrijd is enkel elektronisch mogelijk gedurende de periode vermeld in artikel 2. Deelname is kosteloos en de wedstrijd bevat geen aankoopverplichting.  

5.2   Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer de landingspagina van Intertoys te bezoeken: https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys/monopoly-actie. Via een aanmeldformulier op deze pagina kan worden deelgenomen. De formulieren komen terecht in de mailbox monopoly@lvtpr.com. Bij het invullen van het formulier zal gevraagd worden naar een beschrijving van het gedrag van deelnemer als ‘slechte verliezer’ van een spel. Deelnemers dienen te bewijzen dat zij zich hebben gedragen als een slechte verliezer, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan of ten prooi zijn gevallen aan één van de volgende vijf gedragingen:

·       Valse beschuldigingen;

·       Monopoly-inzinking: woedeaanvallen, stemverheffingen, gestamp, vuile blikken, scheldpartijen, gemok en gemopper;

·       Onsportief gedrag: tijdens het spel moet je je eerlijk en respectvol opstellen tegenover je medespelers;

·       Vals spelen / overtreden van de spelregels;

·       Schade aan het spel: speelbord op zijn kop of een kapot speelbord.

Voor een geldige deelname dient de deelnemer zo goed mogelijk te beschrijven wat er is gebeurd, via tekst of beeldmateriaal, zoals video, foto of een andere creatieve invulling. 

5.3   Iedere deelnemer moet tevens een geldig e-mailadres en volledige naam opgeven. 

 

Artikel 6 – Deelnemers 

6.1   Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in Nederland. 

6.2   Deelname is uitgesloten voor werknemers van de organisator, van met haar gelieerde ondernemingen, en van partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd, alsook hun partners en familieleden. 

6.3   Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij uitdrukkelijke toestemming hebben van ouder of voogd. Organisator kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan overleggen, kan deelname aan de wedstrijd worden ontzegd of kan het recht op een prijs worden afgenomen.

6.4   De deelname is persoonlijk en individueel. Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd, enkel en alleen via zijn/haar eigen e-mailadres.

6.5   Organisator behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen een deelnemer uit te sluiten, in het bijzonder wanneer niet aan de gestelde spelvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Artikel 7 – Eisen aan de inzendingen

7.1   Inzendingen mogen niet in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden en mogen de organisator, met haar gelieerde ondernemingen en/of haar merken op geen enkele wijze schaden.

7.2   Inzending mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, racistische, (kinder)pornografische en ander seksueel getinte inzendingen te doen.

 

Artikel 8 – (Auteurs)rechten en medewerking

8.1   De deelnemer garandeert te beschikken over alle rechten met betrekking tot de inzending en de deelnemer garandeert dat de inzending geen inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bv. portretrecht van personen die zijn afgebeeld in de inzending). De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken met betrekking tot zijn/haar inzending.

 

8.2       Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer aan organisator en aan door organisator aan te wijzen partijen een onherroepelijke, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) en portretrechten ten aanzien van de inzending.

 

Artikel 9 – Diskwalificatie

9.1       De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze spelvoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden beschouwd als fraude.

 

Artikel 10 – Aanwijzing winnaar 

10.1    Een jury zal op onpartijdige wijze uit alle geldige inzendingen die zijn ontvangen gedurende de wedstrijdperiode 10 winnaars van de eerste prijs aanwijzen. De jury beoordeelt de inzendingen op de criteria (i) creativiteit, (ii) originaliteit, en (iii) amusementswaarde. 

10.2    De beslissing van de jury is definitief en er zal geen correspondentie over worden aangegaan.

10.3    De winnaars worden op de hoogte gesteld via e-mail, binnen 14 dagen na afloop van de wedstrijd. Indien de winnaars niet binnen 5 dagen na de eenmalige contactname van de organisator reageren, dan behoudt de organisator zich het recht voor om een andere winnaar aan te duiden. 

10.4    Binnen twee weken na de bekendmaking van de winnaars zullen de gewonnen prijzen per koerier aan de winnaars worden verzonden.

 

Artikel 11 - Privacy

11.1    Organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van de  persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de wedstrijd. Als aanvulling op de privacyverklaring van Hasbro die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd (https://docs.hasbro.com/nl-be/legal/privacy), geldt voor de wedstrijd ook het volgende.

11.2    De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de wedstrijd zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de wedstrijd, meer in het bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaars van de wedstrijd, en het uitreiken van de prijzen.

11.3    Organisator verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partij die diensten voor Hasbro verricht in het kader van de wedstrijd (LVTPR, Veilingweg 5, 3981 PB Bunnik) e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Organisator verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform diens instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.

11.4    Organisator zorgt voor passende technische en organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de wedstrijd is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de winnaar en eventuele reservewinnaars een korte periode na afloop van wedstrijd worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1    Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook of letsel, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de wedstrijd en/of het winnen van een prijs. 

12.2    Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aarde dan ook of voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

Artikel 13 – Vragen, opmerkingen of klachten 

13.1    Vragen, opmerkingen of klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan organisator via e-mail (monopoly@lvtpr.com) of per post (Hasbro, De Entrée 240, 1101 EE Amsterdam, Nederland, ovv Wedstrijd Monopoly Compensatiefonds). Organisator zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk reageren.

 

Artikel 14 - Overige bepalingen

14.1    Deze spelvoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys/monopoly-actie.

14.2    Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en de spelvoorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te annuleren indien zij dit noodzakelijk acht.

14.3    Indien één of meer bepalingen van de spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de spelvoorwaarden aan.

14.4    Op de wedstrijd en deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze spelvoorwaarden of de wedstrijd kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Versie: 12 November 2020

 

 

Cookie Settings

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK
hasbropulse logo

Please enter your birthday:

We're sorry, but you are not eligible to access this site.

If you believe you received this message in error, please contact us for assistance.

OK